• Gemeentelijke fusie

  Nieuwe gemeentelijke ...

  De Schager Courant start de discussie over de vorming van de gemeente Kop van Noord-Holland.

  Lees meer
 • Cultuur en recreatie

  Cultuur

  Kunst en cultuur zijn belangrijke waarden voor een samenleving. Subsidiëring daarvan is evenwel geen kerntaak voor ons.

  Lees meer
 • Duurzame ontwikkeling en ...

  Duurzaamheid

  ...

  Lees meer
 • Duurzame ontwikkeling en ...

  Duurzame energie

  De VVD is voor duurzaamheid. Maar doelen moeten realistisch zijn en de gemeente moet consequent beleid voeren.

  Lees meer
 • Financien

  Financien

  In tegenstelling tot wat enkele partijen beweren, staan de financiën in Hollands Kroon er goed voor.

  Lees meer
 • Financien

  Onroerendezaakbelasting ...

  De financiën zijn bij de lokale VVD in goede handen. Onze heffingen zijn vanaf de start van Hollands Kroon nauwelijks gestegen.

  Lees meer
 • Financien

  Subsidiebeleid

  Mede dankzij de VVD is het subsidiebeleid in Hollands Kroon herzien. Het is nu eerlijk en doelmatig.

  Lees meer
 • Landbouw en visserij

  Visserij

  Een levende visserij is de basis onder de toekomst van de Waddenpoort Den Oever. Voor de VVD is dat een prioriteit.

  Lees meer
 • Openbaar vervoer

  OV, taxi en ...

  De VVD heeft B&W gevraagd te onderzoeken of ov, belbus, commerciële taxidiensten en leerlingenvervoer kunnen samenwerken.

  Lees meer
 • Participatie en samenwerking

  Burgerparticipatie

  De VVD is voorstander van burgerparticipatie. Daarbij moet de gemeente zich zo dienstbaar als mogelijk opstellen.

  Lees meer
 • Participatie en samenwerking

  Regionale samenwerking

  De VVD gelooft in de uitgangspunten voor het regionale programma De Kop Werkt, waarin de Noordkop-gemeenten samenwerken.

  Lees meer
 • Ruimtelijke ordening

  Motorcross

  De VVD vindt de tijd rijp om de NC10-locatie aan de zuidoostgrens van Hollands Kroon definitief te bestemmen als crosslocatie.

  Lees meer
 • Ruimtelijke ordening

  Wonen

  Het is hoog tijd voor een woonwensenonderzoek. Dat moet helderheid scheppen in de werkelijke behoefte in Hollands Kroon.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Accommodatiebeleid

  De VVD vindt dat onze dorpen over faciliteiten beschikken voor sport en ontspanning. Ook overdekte zwembaden horen daar bij.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Bibliotheek

  De VVD vindt het concept met de plug-in bibliotheek uitstekend functioneren. Wel zien we dat digitalisering doorslaat.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Jeugdzorg

  ...

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Lokale omroep

  Een lokale omroep hoort er bij in een samenleving. Wij zien hier een taak voor RTV NH.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Peuterspeelzalen

  De VVD vindt peuterspeelzalen belangrijk vanwege voor- en vroegschoolse educatie. Ze horen binnen het Integraal Kind Centrum.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  Sociaal domein

  Om het sociaal domein betaalbaar te houden, is bezuinigen op zorg niet uit te sluiten. Maar op dit moment hoeft het niet.

  Lees meer
 • Sociaal domein

  VVE

  ...

  Lees meer
 • Sociaal domein

  WMO

  De zorgvraag in Hollands Kroon stijgt. De VVD wacht het onderzoek af dat moet uitwijzen hoe dat kan.

  Lees meer